Nội dung thuyết trình về tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng cho ngành điện gió ngoài khơi dưới đây được ông Trần Xuân Bách, Phụ trách phát triển chuỗi cung ứng của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tại Việt Nam, chia sẻ tại Hội thảo “Bình Thuận: Triển vọng phát triển ngành điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy kinh tế biển” vào ngày 29/8/2023.

230829_Supply Chain and LocalizationBXT_VN