Nội dung thuyết trình về những lợi ích kinh tế – xã hội của ngành điện gió ngoài khơi dưới đây được ông Stuart Livesey, đại diện của Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) tại Việt Nam, CEO Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, chia sẻ tại hội thảo “Bình Thuận: Triển vọng phát triển ngành điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy kinh tế biển” vào ngày 29/8/2023.

230829_Socio-economic benefits of an OWF_STL_VN